Решения

Банков сектор

SIP SEVAR е централизираната интранет платформа разработена от Глобал Консултинг. Решението e предназначено  за автоматизиране на цялостната обработката на всички типове левови плащания в банкова среда. SIP SEVAR осигурява обмена на разплащанията по стандартите на националните разпалащателни оператори – Бисера, Рингс, Себра. Платформата разполага с модули за отчетност, администриране, осчетоводяване и реконсилация. Чрез софтуерни интерфейси тя се интегрира с електронни канали за банкиране, както и основните системи в банките. SIP SEVAR доказано работи при голям обем транзакции с възможности за on-line и off- line интеграция с банкови хост системи.

Omikron предоставя интегрирани софтуерни решения за електронно банкиране върху платформата Electronic Banking System MultiCash®. MultiCash®  и MultiCash Transfer Client (MCT) са нова генерация решения за е-банкиране достъпни за банките.

Предимство при внедряване на решенията е осигуряване на непрекъснатост при изпълнение на транзакциите (straight through processing) чрез интегриране с ERP, Treasury и други системи. Потребителите на MultiCash имат възможност да се възползват пълноценно от единната зона за SEPA плащания в евро.

 • MultiCash Bank Server(MCB) e интегрирана банкова платформа за цялостно управление и изпълнение на финансови транзакции на корпоративни клиенти в универсална комуникационна среда.
 • MultiCash®и MultiCash Transfer Client (MCT) осигуряват управление на парични средства на корпоративните клиенти чрез уеб и мобилен интерфейс. Отвореният дизайн на продукта MultiCash Transfer дава възможност да се съчетават функции, да се поддържат множество комуникационни стандарти и да се интегрират и поддържат национални и международни платежни формати. Широката гама от платежни модули за местни и международни транзакции се счита за една от най-силните страни на MultiCash. Продуктите поддържат всички SEPA формати.

Local Card Management System е система за управление на карти разработена от Глобал Консултинг, която предоставя на банките цялостно решение за управление на всички бизнес процеси свързани с банкови карти.  Основните функции на продукта са:

 • Управление на клиенти, сметки, картодържатели, терминали, карти
 • Обработка на транзакции
 • Създаване на справки и отчети

Системата е проектирана така, че да е съобразена с основните принципи на банковата дейност – сигурност, надежност, защита на информацията и възможност за изчерпателни отчети. Системата поддържа интерфейси, както с хост системата на банката, така и с организацията картов авторизатор.

Енергиен сектор

Уеб базирана система „Авариен Бюлетин“ предлага функционалност за регистриране на аварии на съоръжения от електроенергийната система и следене и управление на статуса на авариите, както и възможност за генериране на оперативни и аналитични справки.

Информационни системи за автоматизиране на управлението на електроенергийната система и нуждите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД):

 • Система за следене на състоянията на съоръженията в ЕСО
 • Диспечерски заявки – система за обработка и контролиране на диспечерските заявки в териториални и централни диспечерски управления (ТДУ/ЦДУ)
 • Система за диспечерска ведомост – системата събира, обработва и съхранява информация за производството, преноса и потреблението на електроенергия
 • Оперативна Диспечерска Информация (ОДИ) е специализирано решение за отдалечен достъп до оперативна диспечерска информация, която се консолидира в ТДУ и ЦДУ на ЕСО

В резултат на изградените системи, днес  ЕСО ползват удобни и интуитивни софтуерни приложения, улесняващи работата на диспечерите и подобряващи възможността за справки и автоматизирано управление на данните. Системите осигуряват възможност на оперативния и ръководен състав на ЕСО за бърз и лесен достъп до оперативна диспечерска информация от отдалечени работни места и мобилни устройства, при запазване на високо ниво на сигурност на достъпа.

Проект за цялостна интеграция на данни посредством платформата Power Center  на Informatica. Чрез продукта на Informatica се изграждат автоматизирани процеси за извличане на данни от всички видове източници на данни в ЕСО – ERP, SCADA, централното хранилище за данни от измервания (CRMD), географски информационни системи. След извличане данните се преобразуват в необходимия формат и се записват в локалните бази данни на системите за диспечерска ведомост в ТДУ и в системата ОДИ в ЦДУ. Изградените процеси служат и за изпращане на данни към европейската платформа за прозрачност на ENTSO-E.

Телекомуникации

Проект за оптимизация на процесите по движение и интеграция на данните във Vivacom. Като един от водещите телекомуникационни оператори в България, Vivacom работи в среда с интензивни обем и движение на данни. Ето и някои от началните показатели за обхвата на проекта:

 • 14 системи които обработват и съхраняват данни от различни части на деловата дейност
 • Общ обем на данните в организацията надхвърлящ 11 TB, с повече от 500 активни потребители на BI инструменти
 • Месечно в DWH на Vivacom се изпълняват повече от 130 процеса, а дневно се стартират около 40 процеса, като всички се управляват от скриптове
 • 60 % от процесите са зависими един от друг и е необходимо логическо изчакване, в следствие на което средно 2 пъти в месеца процеси се заключват взаимно, а веднъж месечно поне 1 процес се стартира  повторно, без да е необходимо
 • Данните от оперативните системи и от DWH се използват за анализи, справки, отчети, както и за динамичното съставяне на типичните за бранша Кеy Performance Indicators
 • Интензивен обмен на данни между системите, който се изпълнява от частични решения – множество скриптове, създадени ръчно от експертите на Vivacom

Проектът е изпълнен в два етапа. В първия етап са преработени всички интеграционни процеси от оперативните системи към DWH и реализирани с Informatica Power Center:

 • Съществуващите 130 процеса са заменени с 30 workflows
 • Дневно се стартират 5 workflows и няма нито едно заключване, нито едно дублирано стартиране

Във втория етап е използвана функциналността, поддържаща интеграция на данни в реално време и улавяне и извличане само на промемените данни за зареждането им в DWH:

 • Чрез Power Center са обхванти всички възможни варианти на ETL процеси в организацията
 • Постигнато е ускорение на BI между 5 и 6 пъти за отделните процеси
 • Времето за разработване и внедряване на нов процес е съкратено от дни на часове
 • Всички процеси са напълно визуализирани благодарение на чудесния графичен интерфейс на Informatica